Blogok

Csak Isten adhat anyagi biztonságot

"Hanem gondolj arra, hogy Istened, az ÚR ad neked erőt a gazdagság megszerzésére, hogy fenntartsa szövetségét, amelyre esküt tett atyáidnak. Így van ez ma is." (5. Mózes 5:18)

Isten az egyetlen, aki gondoskodik rólunk, amikor szükségben vagyunk. Ez azt jelenti, ő kielégíti anyagi szükségleteinket. Más szóval, nem a munkáltatómban kell keresnem a biztonságot. Nem úgy tekintek a megtakarításaimra, mintha az lenne az én biztonságom. Nem nézek semmire és senkire Istenen kívül, aki betölti szükségleteimet.

Hadd szemléltessem ezt ekképpen: amikor megengedem a vizet, nem gondolom azt, hogy a víz a csapból jön. Tudom, hogy a víz valójában egy víztározóból jön. Csak a csapon keresztül érkezik hozzám.

Ugyanígy, a bevétel, amit Isten neked akar adni, lehet hogy egy munkán keresztül érkezik hozzád, vagy valami máson keresztül. De a forrás mindig Isten. Ez azt jelenti, nem kell aggódnod, hogy melyik csapot használja Isten szükségleteid betöltésére.

Bizonyos értelemben ezt mondja: "Ha elzárom az egyik csapot, könnyen meg tudok nyitni egy másikat. Ha elveszítesz egy állást, tudok neked másikat adni. Én vagyok a forrásod, nem a munkád. Én vagyok a forrásod, nem a bankszámlád."

Ki van jelölve a helyed Bódás János

Azért van síró, hogy vigasztald,
és éhezõ, hogy teríts asztalt.
Azért van seb, hogy bekösse kezed,
Vak, elhagyott azért van, hogy vezesd.

Azért van annyi árva, üldözött,
hogy oltalmat leljen karod között.
Azért roskadnak mások vállai,
hogy terhüket te segítsd hordani.

Az irgalmat kínok fakasztják,
a mélység felett van csak magasság.
Ha más gyötrõdik, vérzik, szenved,
azért van, hogy te megmutathasd,
mennyi szeretet van benned.

Megmutattad-e néha legalább?
Enyhült, s szépült-e tõle a világ?
Vagy tán kezedtõl támadt foltra folt?
Ott is, ahol eddig minden tiszta volt?

Ki vagy? Vigasznak, írnak szántak,
menedéknek, oszlopnak, szárnynak.
Ki van jelölve a helyed,
ne nyugodj, míg meg nem leled.

Csak ott leszel az, aminek
rendeltettél. - Másként rideg,
céltalan lesz életed.
Mag leszel, mely kõre esett,

elkallódott levél leszel,
mely a címzetthez nem jut el.
Gyógyszer, ami kárba veszett,
mit soh' se kap meg a beteg.

Rúd leszel, de zászlótlan,
kalász leszel, de magtalan,
cserép, amiben nincs virág,
s nem veszi hasznod sem az ég,
sem a világ.

Valahol rég ? siess ? keresd,

Ki van jelölve a helyed!

Ne próbáld megnyerni a vitákat

"Könyörgöm nektek Jézus Krisztus nevében, hogy ne vitázzatok egymással. Legyen igazi egyetértés közöttetek, és akkor nem lesz szakadás a gyülekezetben. Arra szeretnélek rávenni titeket, hogy egyek legyetek, gondolkodásban és célokban is." (1.Korintus 1:10 - Angolból szabadon fordítva)

Ehelyett tedd céloddá, hogy szeretni fogod azokat, akik nem értenek egyet veled. A szeretetért harcolj, ne a győzelemért. Jézus azt mondja, a szeretet mindig győzedelmeskedik; erről biztosított minket, amikor kijött a sírból.

Ha vitába kerülsz más hívőkkel, használd az alábbi bibliai vezérelveket, hogy megbirkózhass vele:

Az irgalom vezérelje válaszodat (Példabeszédek 3:3-6). A konfliktusoknál legtöbben azt mondjuk, mi csak azt akarjuk, ami helyes, de Isten felfogása nem az igazság érvényesítését célozza. Hanem a kegyelemről és irgalomról szól (Róma 5:8).

Engedd, hogy Isten döntse el, mi az igazság (2. Korintus 13:8). Az igazságot nem a ti gondolataitok és érzéseitek határozzák meg (1. János 4:1) vagy mások véleménye. Igazság az, amit Isten annak mond; Ő rendelkezik egyedül azzal a fennhatósággal, hogy bármely szituációt értelmezzen (2. Korintus 10:5). A Biblia azt mondja, hogy nem a magunk értelmezésében kellene bíznunk (Példabeszédek 3:5), ami jónak tűnik a számunkra, nagyon is meglehet, hogy rossz (Példabeszédek 14:12).

Keresd Isten jelenlétét (Máté 28:20). A Sátán azt akarja elhitetni velünk, hogy egyedül vagyunk a harcban. Kövesd a példáját a fiatal pásztorfiúnak, Dávidnak, aki hitte, hogy Isten ott van a harcban, és a csata Istené (1. Sámuel 17:47).

Keresd a konfliktus igazi forrását (Efézus 6:12). Isten Igéje szerint nem a másik emberrel harcolunk; a mi igazi ellenségünk a Sátán és az ő "láthatatlan, gonosz szellemi erői".

Füle Lajos: Akkor jön el

Akkor jön el

írta:Füle Lajos

Ha fájni kezd majd, ami vagy, és ami nem vagy, bár lehetnél,
majd ha bevallod végre, hogy sohsem voltál igaz keresztyén,
ha fájni fog, hogy annyian vannak, kiket megejt a tévhit,
s ajkadról értük száll ima, akkor jön el az ébredés itt.

Majd hogyha bűnné lesz a bűn, s a Golgotához sírva érsz el letenni ott mind keserűn,
nem alkudva testtel és vérrel, majd ha hálát adsz Jézusért,
s döntésed is végleg megérik, mert megtisztított az a Vér,
akkor jön el az ébredés itt.

Majd hogyha jobban érdekel, kik ők, akik vetnek, aratnak,
s közéjük állsz és nem leszel többé olyan fontos magadnak,
mert látod már a tájat itt, amely aratásra fehérlik,
s munkára lelkesít a hit, akkor jön el az ébredés itt.

Dsida Jenő: Hálaadás

Köszönöm, Istenem az Édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az Édesanyámat.

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szivét, mely csak értem dobban
- itt e földön senki sem szerethet jobban! -
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az Édesanyámat.

Te tudod, Istenem - milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az Édesanyámat!!!

Néhány mondat a keresztyén misszióról Gomdolatok - C.H. Spurgeon (1834-1892)

1. Embereket halászni annyit jelent, mint embereket Krisztushoz és nem a mi „zsinagógánkhoz” vezetni. A misszió lényege nem a magunk köreinek erősítése és növelése. Isten országának terjedése nem egy egy hívő közösség növekedését jelenti. Fő célunk nem a vélemények korrigálása, hanem az emberek újjászületése. Nekünk Krisztushoz kell őket vezetni, nem a mi Krisztusról alkotott nézeteinkhez. Az emberhalászat tehát nem prozelitaszerzést jelent azaz nem „áttérőkre” hanem „megtérőkre” van szükségünk.

2. Misszióra nem azért van szükség az egyházban, hogy az év végi névjegyzék növekedéséről számolhassunk be. Ha megnem tértekkel növeljük a gyülekezet létszámát, akkor csak gyöngítjük és megalázzuk a gyülekezetet. Így a látszólagos nyereség valóságos veszteség. Én nem vagyok ellensége általában a statisztikának, mert a statisztika jó dolog ha pontosan és helyesen használjuk. Ámde azt is tudjuk, hogy a statisztika csalóka is lehet, mivelhogy Isten Lelkének a munkája nem mutatható ki táblázatokon s hogy egy templom vagy egyház áldását nem lehet számokkal mérni.

3. A misszió célja az, hogy a Szentlélek Isten létrehozza az újjászületés csodáját az emberekben. Az újjászületés a misszió célja. Az újjászületés valóságos változást jelent az ember egész természetében, s ezáltal egy új alaperő beplántálását jelenti az ember belsejébe. A Szentlélek új, mennyei, halhatatlan természetet teremt mibennünk, ezt a természetet nevezi a Szentírás „pneumának” a pszychével szemben.

A pogányok halnak, egyre halnak még ma is anélkül, hogy az üdvösséghez való egyetlen utat és egyetlen nevet ismernék, amely adatott az ég alatt az embernek, hogy Benne örök életet nyerjenek…

Oldalak

Feliratkozás RSS - blogok csatornájára